FlexyPro

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно… Read More »Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Процедура „Подкрепа за предприемачество“

Цел на процедурата: – Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и… Read More »Процедура „Подкрепа за предприемачество“

Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Цел: да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи… Read More »Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“

Цел на процедурата: да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване… Read More »Процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“

Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.… Read More »Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Цели на европрограмата: подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти; повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен… Read More »Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Процедура “Развитие на клъстери в България”

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете… Read More »Процедура “Развитие на клъстери в България”

Процедура “Развитие на социалното предприемачество”

Цел на процедурата: да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия… Read More »Процедура “Развитие на социалното предприемачество”

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цел на подмярката: да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Допустими кандидати: общини; ВиК оператори; юридически лица с… Read More »Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“