Skip to content

Адаптирана работна среда

Защо да изберете нас за изработка на проект по Адаптирана работна среда?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

Екипът на „ФлексиПро“ от над 100 човека е спомогнал за изработката и реализацията на десетки проекти по Адаптирана работна среда. Не се колебайте да се свържете с нас!

Над 500 успешни разработки на европроекти за бизнеса

Екипът ни има дългогодишен опит в подготовката на качествени и успешени проекти, и знае как да постигне отличен резултат независимо от нуждите Ви.

Пълен професионализъм в проектите по Адаптирана работна среда

Опитът ни е доказателство за успех от подготовката на самия проект, развитието му и финалното му изпълнение.

Информация за "Адаптирана Работна Среда"

Цел на процедурата:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Допустими кандидати:

Предприятия регистрирани по търговския закон

Минимален размер помощта:

50 000 лв.

Максимален размер на помощта:

до 391 166 лева.

Допустими разходи:

 • Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на организация на труд. (задължителна дейност);
 • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве” – психологична подкрепа;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.;
 • Разходи за технология (закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив).

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

18 месеца.

Старт на процедурата:

октомври 2023 г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ се специализира в подготовката и управлението на проекти, които се финансират чрез европейски, национални и други програми. Тези проекти целят да подпомогнат частни, публични и неправителствени организации. Нашите клиенти получават цялостна услуга, която включва всички етапи на кандидатстването за конкретната финансираща програма. Тези етапи включват идентифицирането на проектната идея, разработването на проектното предложение, внасянето на готовия проект, подпомагане при тръжните процедури и завършва с финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат значителен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от следните европейски и други програми:
 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
  „ФлексиПро“ също така предлага професионална подкрепа при кандидатстването за национално финансиране от следните институции:
 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!