Skip to content

Адаптирана работна среда

адаптирана работна среда

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане
на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с
осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се
модели на работа.

Допустими кандидати

  • Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Имат минимум три приключени финансови години;
  • Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).
  • Процент на финансиране: до 100%


Допустими разходи

  • разходи за строително-ремонтни дейности;
  • придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални активи, водещи до подобряване на работната среда, създаване на възможност за дистанционна работа, обезопасяване на машини, подобряване на санитарно-хигиенните условия, подходящо осветление, постигане на по-ниски нива на шум, закупуване на лични предпазни средства, работно облекло и др.


Индикативен срок за обявяване: първо тримесечие на 2023 г.