Skip to content

Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Цели на подмярката:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
 • подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките стопанства.

Допустими кандидати:

 • физически лица, навършили 18 години;
 • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.са регистрирани като земеделски стопани.

Към датата на подаване на земеделските проекти на лицата трябва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани;
 • са получили от земеделски дейности най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната финансова година;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 • не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба;
 • не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Обн. ДВ. бр.22 от 2015 г.)
 • не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр.84 от 2015г.);
 • не са сключвали договор за отпускане на финансова помощ по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Обн. ДВ. бр. 42 от 2008 г.);
 • не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. ( ДВ., бр.74 от 2008г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години;
 • не са одобрени за подпомагане подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн. ДВ. бр. 40 от 2015 г.).

Когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, ако:

– са успешно приключили петгодишния си ангажимент по проекта по Наредба № 28 от 2008 г., и

– са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и

– е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане;

Наличието на 33% от общите приходи/доходи за предходната финансова година се доказват с представянето на следните документи:

 • Декларация за приходи от земеделски дейности по образец;
 • Заверено копие от ТД на НАП годишна данъчна декларация за предходната финансова година. Трябва да бъде окомплектована в едно със съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
 • Документи доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД (годишна данъчна декларация) за предходната календарна година от годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • За приходи сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект валидно за предходната календарна година от годината на кандидатстване;
 • Приходни/разходни документи в случай, че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

Размер на еврофинансиране: 15 000 евро и представлява плащане на 2 транша:

 1. 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане;
 2. 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана и постигане на следните цели:
 • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем и/или
 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване в т.ч. на площта със засетите/засадените култури и/или
 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване.

Приоритет ще бъде даден на земеделски проекти, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
 • отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етерично-маслени култури“;
 • притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
 • притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор.