Skip to content

Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Цел: да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

 • пазар на труда и качеството на работните места;
 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 • изграждането на административен капацитет в горните области.

 

Цел и обосновка на Компонент 1: да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тези области. Компонент 1 допълва мерките в подкрепа на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда и социалното включване, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Цел и обосновка на Компонент 2: подобряване благосъстоянието на човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от различни държави-членки на ЕС в сферите на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. Операцията е насочена към трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. в гореизброените области.

Минимален и максимален размер на европроекта:

По Компонент 1:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

По Компонент 2:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Процент на финансиране: 100%!

Допустими дейности за получаване на еврофинансиране:

Задължителни дейности:

 • Дейности/разходи за организация и управление на проекта
 • Дейности/разходи за информация и комуникация
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация.

В допълнение към описаните задължителни дейности, кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане целите на проекта:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Важно!

За Компонент 2: Насърчително е поне една от задължителните дейностите по проекта да се изпълнява в някой от районите на ниво NUTS 2 в Република България по поречието на р. Дунав, а именно Североизточен, Северен централен и Северозападен.

За целите на настоящата процедура „социална иновация“ и „иновативна практика“ са еквивалентни понятия. При избора на социална иновация Кандидатът може да избере измежду следните подходи, идентифицирани в Европейския съюз, които следва да бъдат адаптирани към целевите региони на настоящата процедура:

Иновациите да бъдат:

 • Ориентирани към процеси – разработване на нови методи и / или подходи или
 • Ориентирани към цели – работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива или
 • Ориентирани към съдържание – нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение

Иновациите да са основани на:

 • Изцяло нови подходи или
 • Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст или
 • Нови комбинации от съществуващи подходи.

При въвеждане на социалните иновации етапите са следните:

 • Проучване на социалната иновация;
 • Прототипиране и пилотиране на социалната иновация;
 • Прилагане/внедряване на социалната иновация;
 • Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.

Териториален обхват и място на изпълнение

За Компонент 1: На територията на държавите-членки на Европейския съюз

За Компонент 2: На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Допустими разходи:

 1. Разходи за персонал:
 2. Разходи за персонал
  • Разходи за трудови и други възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности;
  • Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, получаващи възнаграждения по т. 1.1;
  • Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група.
 1. Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за оборудване и обзавеждане
 1. Разходи за нематериални активи
 2. Разходи за услуги
 3. Разходи за външни услуги

5.1. Разходи за наем

5.2. Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др.

5.3. Разходи за конференции, семинари, обучения и други

5.4. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване

5.5. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде

 1. Разходи за информация и комуникация
 2. Непреки разходи
 3. Разходи за организация и управление

Допустими целеви групи:

ИП 1: икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда.

ИП2: Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл.

ИП3: Служители на администрацията в сферата на пазара на труда, търсещи работа лица, работодатели.

ИП4: Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата.

ИП5: Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели.

ИП6: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, специализанти и специалисти от сферата на здравеопазването.

ИП7: представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

ИП8: Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги.

ИП9: Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие.

ИП10: Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

ИП11: Служители в администрациите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика; служители в администрациите на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; служители в Комисията за защита от дискриминация и служители в Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ); експерти по етническите и интеграционните въпроси в областните и общинските администрации, служители в Секретариата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания чрез МТСП; служители в структури на публичната администрация, предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални и здравни услуги; представители на социалните партньори; представители на организации и институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

В случай, че ви е необходима помощ за изготвяне на проекти за развитие на човешките ресурси, може да се свържете с нас.