Skip to content

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:
 • Микро и малки предприятия: 500 000 лева
 • Средни предприятия: 750 000 лева
 • Големи предприятия: 1 000 000 лева
Максимален интензитет на помощта:
 1. Елемент А „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014
 • Индустриални научни изследвания – 50%;
 • Експериментално развитие – 25%
 1. Елемент Б – приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
 • Микро, малки, средни и големи предприятия – 70%
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. Допустими кандидати:
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • имат поне три приключени финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.)
Допустими партньори:
 • Акредитирани български висши училища , или
 • Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование) , или
 • Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките , или
 • Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията , или
 • Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД
Допустими проекти: Изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС): ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, GridandCloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
Мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • роботика и автоматизация на процеси;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фoрми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация – „разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки“. Ще бъдат финансирани единствено проекти за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:
 • Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.
Важно: По процедурата няма да се приемат за иновации:
 • незначителни изменения или подобрения;
 • рутинни модернизации;
 • редовни сезонни изменения (такива като в асортимента на облеклото);
 • следствия от приспособяване към изискванията  на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от продукцията, произведена за  останалите клиенти;
 • изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики на стоката или услугата;
 • проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории:
 • индустриални научни изследвания;
 • експериментално развитие.
Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):
 • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
 • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
 • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.
Допустими дейности: По Елемент А:
 • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
По Елемент Б:
 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 • Визуализация на проекта.
Допустими разходи: По Елемент А:
 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта (както за кандидати, така и за партньори);
 • Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – само за периода, в който се извършват тествания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А) (както за кандидати, така и за партньори);
 • Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта (както за кандидати, така и за партньори);
 • Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (само за кандидати):
– разходи за възлагане на научни изследвания; – разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 40% от общо допустимите разходи по проекта; – разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (само за кандидати).
По Елемент Б:
 • Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000  лв. (за големи предприятия);
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.;
 • Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация – разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация; – разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация;
 • Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.