Skip to content

Процедура “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

 

Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Минимална финансова помощ: 50 000 лева

Максимална финансова помощ: 391 166 лева

Субсидия: 70%

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • микро, малки или средни предприятия съгласно ЗМСП;
 • имат 3 приключени финансови години (2013г., 2014г. и 2015г.);
 • реализирали са общо за последните 3 приключили финансови години следния минимален размер на нетните приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
 • микро ≥ 250 000 лева
 • малко ≥ 750 000 лева
 • средно ≥ 3 000 000 лева
 • не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
 • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;
 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:


Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими дейности:

 1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
 1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:
 • стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и др.
 • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
 1. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
 • постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания”СЕ маркировки;
 • доброволна сертификация, основаваща се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.;
 • присъждане на знак за екомаркировка на ЕС – могат да я получат продукти, за които има специфични критерии, приети  с  решение  на  Европейската  комисия,  публикувано  в  “Официален  вестник”  на Европейския съюз;
 • инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с т.нар. „съществените изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти); постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на екомаркировката на ЕС.
 1. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
 • внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП);
 • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

Под „добра производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за здравето на потребителя, или обществеността;

 1. Ре-сертификация на системите за управление:
 • ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
 • ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.

Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16.06.2017г.

 1. Реинженеринг на процесите в предприятията:
 • специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
 • ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

Реинженеринг на процесите в предприятията: фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието. Примерната последователност на дейностите при реинженеринг на процесите в предприятията включва най-малко: диагностика и измервания на бизнес процесите в предприятието; избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга; техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия; персонализиране на модела спрямо спецификите на предприятието, обучение на персонала; въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на предприятието.

Реинженерингът следва да бъде извършен от външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, като задължителен краен резултат от дейността е получаването на документ (издаден от организацията, извършила реинженеринга) в рамките на срока за изпълнение на проекта, удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите.

 1. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:
 • организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина, изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри);
 • емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина – подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа, емитиране на ценни книжа в страната и чужбина.
 1. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
 • разработване/придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • използване на софтуер за управленски системи като услуга – Saas (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • „колокация“ на сървъри , необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Важно: Бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва подкрепените по проекта колокационни услуги за период от минимум три години след приключването на проекта или да осигури подходящи условия за функциониране на придобитите по проекта сървъри за период от минимум три години след приключването на проекта.

В случай че проектните предложения включват дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, с изключение на дейностите за услуги във връзка с ползването на Saas и „колокация“ на сървъри, задължителен краен резултат от изпълнението им е получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител.

 • Дейности за визуализация на проекта.

Важно: Независимо от избраната комбинация, обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.

Допустими разходи:

 1. Разходи за услуги:
 1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 2. Разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с:
 • т. нар. „съществени изисквания”;
 • национални/европейски/международни стандарти;
 • присъждане на знак за екомаркировка.
 1. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП).
 2. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
 3. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.
 4. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 5. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 6. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 7. Разходи за услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:
 • изготвяне проспекти (вкл. информационни меморандуми и оценки на предприятието);
 • публикации в пресата, свързани със задълженията за публичност в съответствие с чл. 92а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за България и еквивалентни изисквания спрямо законодателството на съответната държава, където ще бъде осъществено участието на капиталовия пазар;
 • представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина с оглед на предстоящото емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар:
 • разходи за изготвяне на кратки представяния на компанията по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри);
 • разходи за техническа изработка, превод и отпечатване на представителни материали (тийзъри, брошури и информационни меморандуми), които да бъдат използвани по време на представянията – до 2000 лв.;
 • разходи за командировки в страната и чужбина във връзка с т.нар. роуд шоу (представяне на предприятието пред потенциални инвеститори, включващи разходи за транспорт, нощувки и дневни).

Разходи за такси, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина:

За страната:

– такси към Комисия по финансов надзор (КФН);

– такси към Българска фондова борса (БФБ);

– такси към Централен депозитар (ЦД).

За чужбина:

– такси към еквивалентни институции, осъществяващи контрол и мониторинг при емитирането на ценни книжа на капиталовите пазари.

 1. Инвестиционни разходи: до 100 000 лева
 1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА): управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или  друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за:
 • въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление;
 • постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с т.нар. „съществени изисквания“, национални/европейски/международни стандарти, присъждане на знак за екомаркировка;
 • внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики;
 • препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
 • ре-сертификация на системи за управление;
 • въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 1. Разходи за визуализация на проекта – до 2000 лева.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 18 месеца.