Skip to content

Процедура “Развитие на социалното предприемачество”

Цел на процедурата: да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Допустими кандидати за еврофинансиране:

 • Социално предприятие;
 • Работодател;
 • Специализирано предприятие на хора с увреждания;
 • Кооперация на хора с увреждания6;
 • Община;
 • Район на община;
 • Доставчик на социални услуги;
 • Неправителствена организация.

Допустими партньори:

 • Обучителни институции и организации;
 • Общини и райони на общини;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Неправителствени организации.

Допустими целеви групи:

 • Хора с увреждания;
 • Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
 • Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
 • Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Допустими дейности:

 • Организация и управление на проекта (задължителна);
 • Информиране и публичност (задължителна);
 • Насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
 1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

Психологическо подпомагане включва основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Тази дейност следва да се извършва от дипломиран психолог. Мотивирането е свързано със стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване/повишаване на професионална квалификация и/или заетост. Мотивирането трябва да бъде проведено така, че лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост и/или адаптиране към условията на вече заето работно място.

 1. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика:

В рамките на тази дейност следва да бъдат включени мерки насочени към поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот съобразени със спецификите на всеки отделен случай. Това може да бъде постигнато чрез (но не само):

 • Развитие на умения за общуване и работа в група;
 • Развитие на различни навици и умения за живот;
 • Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа;
 • Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.);
 • Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;
 • Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство);
 • Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане;
 • Включване на лица от целевите групи в обучения за производство/предоставяне на специфични стоки или услуги.
 1. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

За целите на настоящата дейност под „обучение“ се разбира:

 • Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.
 1. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица с увреждания за период до 6 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.

Наставникът следва да бъде лице от същото предприятие (в това число и новонаето такова). Наставникът трябва да е лице, което е назначено на същата длъжност и може да докаже минимум 3 месеца съответен професионален опит в същите или сходни дейности, по които се предвижда да бъде наставник. Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с нов трудов договор/заповед или допълнително споразумение към съществуващ такъв, в което се определят разпределението на работното време и всички други условия за изпълнение на наставничеството.

5. Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие.

В случай че кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, свързани с адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие, е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. По процедурата е допустимо извършването на текущ и основен ремонт.

6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в зависимост от функциите, които изпълняват или се предвижда да изпълняват лицата, заети в социалните предприятия.

Обученията по тази дейност следва да са единствено по специалност „Стопанско управление и администрация“ и могат да бъдат по следните професионални направления и специалностите към тях:

код 341 – „Търговия на едро и дребно“;

код 342 – „Маркетинг и реклама“

код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;

код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;

код 345 – „Администрация и управление“;

код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“

код 347 – „Трудов живот“.

 1. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустима целева група – хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица). Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.

В случай че работното място не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца длъжността трябва да е била незаета или овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал. Не се допуска да бъдат наети лица, който са били заети в организацията-кандидат в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

 1. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги – Анализ на възможните начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.;
 1. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество – мерки, свързани с организиране и/или участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и предоставяните стоки и/или услуги. За целите на изпълнението може да се използват различни комуникационни канали – интернет, електронни и, печатни издания и др.


Допустими разходи:

I. Разходи за персонал:

1.Разходи за трудови възнаграждения на всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност;

2.Разходи за трудови възнаграждения на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица – тук следва да се включат брутните възнаграждения на наетите лица и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, както следва:

2.1. Приложни специалисти – взаимодействат директно /физически с целевата група. Приложните специалисти изпълняват предимно задачи с технически и сроден характер, свързани с изследване и прилагане на умения, знания и практически методи в областта на физическите науки, медицинските (лична мед. сестра), социалните и хуманитарнит науки (асистент на човек с увреждане); подпомагат лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; изпълняват различни видове помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота и здравето на индивиди от целевата група;

2.2. Консултанти – предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на индивиди от целевата група за определена област / бизнес стратегия, продажби, маркетинг, информационни технологии, психологическа, социална, правна, образователна и др./. Консултантите могат да подпомагат чрез идентифициране, варианти на действие, препоръки. Взаимодействат с целевата група спрямо конкретните нужди;

2.3. Обучители приложни / професионални дейности – осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на образователни програми в определена професионална област, обучение на работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, преподаването и формата на обучението са спрямо конкретнта област на познание/експетриза. Съблюдава се за ефективността на програмите и действа самостоятелно или в екип, но съдържанието, методологията и подходите за обучителния процес са определени в разработения проект;

2.4. Обучители ключови компетенции – отговарят за осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на образователни програми за определени ключови компетенции, обучение на работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, преподаването и формата на обучението са спрямо конкретна област на познание/експертиза. Съблюдава се за ефективността на програмите и се действа самостоятелно или в екип;

2.5. Помощен персонал – отговарят за техническо/физическо/практическо и др. подпомагане за изпълнение на основната дейност на проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически труд. Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на проекта. Примери: технически персонал, складови работници, шофьори, хамали, сценични работници и др.;

2.6. Екип на социалното предприятие – в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, за период до 12 месеца;

2.7. Наставници, които ще подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица – тук следва да се включат брутните възнаграждения на наетите лица и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, както следва:

3.1. Приложни специалисти – взаимодействат директно /физически с целевата група. Приложните специалисти изпълняват предимно задачи с технически и сроден характер, свързани с изследване и прилагане на умения, знания и практически методи в областта на физическите науки, медицинските (лична мед. сестра), социалните и хуманитарните науки (асистент на човек с увреждане); подпомагат лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; изпълняват различни видове помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота и здравето на индивиди от целевата група;

3.2. Консултанти – предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на индивиди от целевата група за определена област / бизнес стратегия, продажби, маркетинг, информационни технологии, психологическа, социална, правна, образователна и др./. Консултантите могат да подпомагат чрез идентифициране, варианти на действие, препоръки. Взаимодействат с целевата група спрямо конкретните нужди;

3.3. Обучители приложни / професионални дейности – осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на образователни програми в определена професионална област, обучение на работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, преподаването и формата на обучението са спрямо конкретнта област на познание/експетриза. Съблюдава се за ефективността на програмите и действа самостоятелно или в екип, но съдържанието, методологията и подходите за обучителния процес са определени в разработения проект.

3.4. Обучители ключови компетенции – отговарят за осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на образователни програми за определени ключови компетенции, обучение на работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, преподаването и формата на обучението са спрямо конкретна област на познание/експертиза. Съблюдава се за ефективността на програмите и се действа самостоятелно или в екип;

3.5. Помощен персонал – отговарят за техническо/физическо/практическо и др. подпомагане за изпълнение на основната дейност на проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически труд. Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на проекта. Примери: технически персонал, складови работници, шофьори, хамали и др.;

3.6. Екип на социалното предприятие – в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, за период до 12 месеца;

3.7. Наставници, които ще подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

II. Опростени разходи:

2. Други разходи – всички присъщи разходи свързани с изпълнение на проектните дейности – 40 % от допустимите преки разходи за персонал

2.1. Разходи за строително – монтажни работи – допустими са в случай, че са свързани с адаптиране на нови работни места за хора с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението в което ще се осъществява дейността на социалното предприятие;

2.2. Други разходи – всички разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта – разходи за командировки, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за наем на помещения, в т.ч. режийни разходи, разходи за обучения, разходи за семинари, конференции, проучвания и анализи, разходи за застраховки на закупеното оборудване, разходи за трудова медицина, разходи по чл. 35, ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г., разходи за информация и комуникация, разходи за организация и управление и други разходи свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Важно: По процедурата се прилагат правилата за опростено отчитане на разходите с единна ставка в размер 40 на сто от допустимите преки разходи за персонал за покриване на останалите допустими разходи за даден проект.