Skip to content

Процедура “Развитие на клъстери в България”

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Размер на еврофинансирането:

Минимален размер: 100 000 лв.

Максимален размер в зависимост от категорията на клъстера-кандидат:

 • Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лв.
 • Развиващи се клъстери: 1 500 000 лв.
 • Развити клъстери: 2 000 000 лв.


Процент на съфинансиране:

По Компонент 1 и Компонент 2 – приложим режим „de minimis”: 80%

По Компонент 3 – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“:

 • Микро, малки и средни предприятия:
 • за дейности извън ЮЗР (NUTS2): 70%
 • за дейности в ЮЗР (NUTS2): 45%
 • Средни предприятия:
 • за дейности извън ЮЗР (NUTS2): 60%
 • за дейности в ЮЗР (NUTS2): 35%

Допустими кандидати за разработка на европроект:

 1. Микро, малки, средни предприятия;
 2. Категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери след категоризация, извършена за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

ВАЖНО: Категоризацията следва да е извършена не по-късно от датата на подаване на проектното предложение пред УО.

 1. Кандидати, които са обединения под формата на:
 • клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Важно: Клъстери, създадени като обединения – дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите са допустими по процедурата само и единствено, когато в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични членове/участници) под една от посочените по-горе две правни форми.

 • клъстери – юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Важно: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди датата на обявяване на процедурата.

 1. Кандидати – клъстери, които могат да включват:
 • юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;
 • български висши училища;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 • научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
 • Общини и/или Областни администрации.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват  следния минимален брой членове:

 • клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци;
 • развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци;
 • развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци.
 1. кандидати, при които минимум 50% от броя на участниците в клъстера, са юридически лица и/или еднолични търговци и които развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност”
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги”
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 1. Кандидати, които реализират дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, посочени в т. 5.

Допустими проекти:

 • трябва да се изпълняват от категоризирани клъстери, съгласно Методология за категоризиране на клъстери;
 • проекти на клъстери в начален етап на развитие могат да включват дейности САМО по Компонент 1 и/или Компонент 2. Проекти на развиващи се и развити клъстери могат да включват дейности САМО по Компонент 2 и/или Компонент 3;
 • които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
 • създаване на нов стопански обект, или
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект;
 • Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Проектът следва да се изпълнява на територията на Република България;
 • Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение;
 • Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата.

Допустими дейности:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера:

 • Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване нуждите на административното тяло на клъстера;
 • Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера  за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др.;

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:

 • Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

– организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;

– организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация.

 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:

− разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;

− консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари;

− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;

− участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;

− осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация;

− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis) .

 • Публичност и визуализация на проекта

Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“.

 • Одит на проекта

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау:

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности –специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговска марка и др.

Допустими разходи:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване и развитие на клъстера:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера – до 50% от общо допустими разходи по проекта;
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за административното тяло на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);
 • Режийни разходи, разходи за офис консумативи и разходи за наем на работни помещения на административното тяло на клъстера – до 2 000 лева на месец;
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:

 • Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера), насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера – разходи за наем на зали и техника, разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация – разходи за наем на зали и техника, разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за разработване на маркетингова стратегия или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива – до 20 000 лв;
 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) за експерт създаване на сътрудничества и интернационализация – максимум 1 служител, нает на трудов договор и пълен работен ден (8 работни часа);
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.;
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis);
 • Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.;
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза) – до 10 000 лв.;

Важно: Допустимите разходи за командировки общо по Компонент 1 и Компонент 2 следва да бъдат до 20% от общо допустимите разходи по проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговска марка и др.;

ВАЖНО: При заявени разходи по Компонент 2 и Компонент 3, следва разходите по Компонент 2 да бъдат до 50% от общо допустими разходи по проекта.

Допустими целеви групи:

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС;
 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район за планиране;
 • проекти, които включват членове/участници от един и същ регион за планиране на ниво NUTS2;
 • проекти, които допринасят за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на клъстера;

Максимален срок за изпълнение на проекта: 18 месеца.