Skip to content

Процедура „Подкрепа за предприемачество“

Цел на процедурата:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Интензитет на помощта: 100% финансиране

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв

Допустими кандидати за получаване на еврофинансиране са:

 • Центрове за развитие на предприемачеството, включително:

– Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;

– Търговци по смисъла на Търговския закон;

 • Социални партньори – (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
 • Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да отговаря и на следните условия:

 • Кандидатът трябва да е юридическо лице или ЕТ, регистрирано на територията на Република България, в съответствие с действащото българско законодателство;
 • В случай, че кандидатът е е финансова институция, той следва да представи:
 • Лиценз за извършване на банкова дейност съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ) – ако партньорът е банка (кредитна институция) съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ. или
 • Декларация, в свободен текст, за вписване в регистъра по чл. 3а от ЗКИ, с посочване на регистрационния номер на финансовата институция и номера на Заповедта за вписване – ако партньорът е финансова институция по смисъла на чл. 3 от ЗКИ.
 • Кандидатът и партньора/ите трябва да имат съвкупно доказан опит в предоставянето на дейностите, насочени конкретно към подкрепа за развитие на предприемачески умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане развитието на стартиращи предприятия, включително чрез провеждане на обучения по предприемачество, като задължително всяка една организация трябва да има доказан опит поне по една от дейностите.

Допустими партньори:

 • Обучителни организации и институции;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО;
 • Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
 • Социални партньори – (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
 • Общини или райони на общини на територията на Република България;
 • Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

В допълнение към общите и допълнителни изисквания, партньора/ите трябва да отговаря и на следните условия:

 • В случай, че партньорът е община или район на община, той следва да представи Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА. В случай, че в посоченият срок за подаване на проектни предложения не е предвидена сесия на Общинския съвет, е допустимо решението да бъде представено по време на оценката или преди сключване на договор;
 • В случай, че партньорът е финансова институция, той следва да представи:
 • Лиценз за извършване на банкова дейност съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ) – ако партньорът е банка (кредитна институция) съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ. или
 • Декларация, в свободен текст, за вписване в регистъра по чл. 3а от ЗКИ, с посочване на регистрационния номер на финансовата институция и номера на Заповедта за вписване – ако партньорът е финансова институция по смисъла на чл. 3 от ЗКИ.
 • Кандидатът и партньора/ите трябва да имат съвкупно доказан опит в предоставянето на дейностите, насочени конкретно към подкрепа за развитие на предприемачески умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане развитието на стартиращи предприятия, включително чрез провеждане на обучения по предприемачество, като задължително всяка една организация трябва да има доказан опит поне по една от дейностите.

Допустими дейности:

 • Дейности за организация и управление – задължителна
 • Дейности за информация и комуникация – задължителна
 1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество – инициативи за информиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. провеждане на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за предприемачество, други подобни с такава насоченост, по преценка на кандидатите – до 10% от общите допустими разходи по проекта;
 2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). Кандидатите представят програма за обучение по Дейност 2, която подлежи на оценка при оценяването на проектните предложения и следва да включва минимум следните модули:
 • Вие като предприемач;
 • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
 • Форми на търговска дейност;
 • Персонал, правни отговорности и застраховка;
 • Финансово планиране;
 • Капитал и видове източници;
 • Стартиране на бизнеса.
 1. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа, в т.ч.:
 • консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
 • преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
 • консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти;
 • консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
 • подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Допустими разходи:

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейност 1, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.
 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейности 2 и 3, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейност 1.
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейности 2 и 3.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

 • Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването дейност 1.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейност 1.
 • Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на дейности 2 и 3.
 1. ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ
 • Разходи за организация и управление в размер на 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

Допустими целеви групи:

 • Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.
 • Приоритетно в проектите трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
 • В проект не могат да бъдат включвани лица, които вече са самонаети и упражняват стопанска дейност.