Skip to content

Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Минимален размер на помощта: 500 000 лева.

Максимален размер на помощта: 2 500 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената   за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК , не може да надвишава 7 500 000 лв.

Процент на еврофинансиране:

По Елемент А „Инвестиции“

 1. При режим „регионална инвестиционна помощ“:
Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

 

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Големи предприятия 50 % 25 %
 1. При режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

 

Големи предприятия

 

45 %

 

По Елемент Б „Услуги“

 1. При режим „de minimis”:

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

 

Големи предприятия

 

50 %


Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;
 • кандидати, които имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • основната икономическа дейност да бъде в следните сектори:
 • B “Добивна промишленост“;
 • С „Преработваща промишленост“;
 • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (не могат да заявят подкрепа за дейности, свързани с изпълнение на мерки, отнасящи се до преобразуване, пренос и разпределение на енергия, а само за такива, свързани с намаляване на крайното енергийно потребление);
 • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
 • F „Строителство“.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, ПМС № 162/2016г.;
 • Да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими проекти:

 • да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването;
 • да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“;
 • да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
 • да се изпълнява само на територията на Република България;
 • да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване;
 • да бъде съфинансиран от страна на кандидата.


Допустими дейности:

По Елемент А „Инвестиции“

 • за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура). Дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране по елемент А.
 • трябва да включват задължително дейности по Елемент А;
 • всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
 • при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или
 • при условията и праговете за минимална помощ.

Важно: В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:

 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

По Елемент Б „Услуги“

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Допустими разходи:

По Елемент А „Инвестиции“

 • за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число специализирани транспортни средства), и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност – при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ разходите за ДНА са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначална инвестиция;

По Елемент Б „Услуги“

 • за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията;
 • за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • за извършване на СМР;
 • за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • за материали;
 • за одит на проекта – до 6 500 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
 • за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Важно: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

Приоритетни проекти са тези, които:

 • се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008г.;
 • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000;
 • включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.

Срок за изпълнение: максимум 24 месеца.