Skip to content

Процедура “Обучения за заети лица”

Цел на процедурата: да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Процедурата се дели на Компонент 1 и Компонент 2.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за двата Компонента е: 15 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Компонент 1 е 3 911 660 лева, а за Компонент 2: 391 166 лв.

Процентът на съфинансиране:

Компонент 1:

 • големи предприятия – до 50%;
 • средни предприятия – до 60%;
 • малки/микро предприятия – до 70%.

Интензитетът на помощта за средни и големи предприятие може да бъде увеличен с 10% ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 % от допустимите разходи, при условие че са изпълнени следните условия:

 • обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба;
 • обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Европейския съюз.

Компонент 2: НЕ се изисква съфинансиране.

Допустими кандидати:

 • Работодатели;
 • Социални партньори – в качеството на работодател.

Допустими социални партньори са:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“.

Кандидатът трябва да отговаря и на следните условия:

 • В случай, че кандидатът самостоятелно ще предоставя обучение по професионална квалификация, т.е. кандидатът и обучаващата организация/институция са едно и също лице, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението. Съответната лицензия следва да се приложи към проектното предложение или номера на лицензията трябва да бъде посочен във Формуляра за кандидатстване в поле „описание на дейността“, за да може да бъде проверен по служебен път;
 • В случай, че кандидатът самостоятелно ще предоставя обучение по ключови компетентности, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване. Информацията следва да бъде описана в т. 11.3 във Формуляра за кандидатстване.

Под подобни обучения следва да се разбират проведени обучения, от следните категории:

 • За Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” са чуждоезиково обучение на различни нива;
 • За Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” са обучения за:
 • работа с основни текстообработващи програми;
 • работа със специализиран софтуер;
 • други в същата област.

Допустими партньори:

 • Работодатели;
 • Социални партньори – в качеството си на работодател;
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата.

Център за професионално обучение може да бъде партньор по настоящата процедура само в случай, че е създаден към юридическо лице 100% собственост на кандидата. В случай, че кандидатът-работодател и Центърът за професионално обучение са едно и също лице, то тогава те попадат в хипотезата на кандидат. В случай, че партньор-работодател и Центърът за професионално обучение са едно и също лице, то тогава те попадат в хипотезата на партньор. Не е допустим партньор ЦПО, който е създаден към юридическо лице 100% собственост на партньор по проекта.

В хипотезата, когато партньор по проекта е работодател, към когото има открит ЦПО (работодателят и ЦПО са едно и също лице), не е допустимо партньорът да изпълнява единствено ролята на обучаваща организация по проекта! Тази възможност е допустима само в случай, че работодателят партньор обучава и свои служители, а не участва по проекта единствено в ролята на ЦПО, което ще обучава служители на кандидата и/или на другия партньор (ако е приложимо). Не е допустим партньор ЦПО, който е създаден към лице 100% собственост на партньор по проекта.

Допустими дейности:

 • Дейности за организация и управление на проекта – задължителна;
 • Дейности за информация и комуникация – задължителна;
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;

Допустими разходи:

I. Разходи за услуги:

 1. Разходи за обучения по професионална квалификация;
 2. Разходи за обучения по ключови компетентности.

II. Непреки разходи:

 1. Разходи за организация и управление – 10 % от допустимите преки разходи по проекта.

Допустими целеви групи: Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):

 • да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);
 • да са на възраст над 54 г.

За целите на настоящата схема като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

 

В случай, че ви е необходима помощ за изготвяне на проекти за развитие на човешките ресурси, може да се свържете с нас.