Skip to content

Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Минимален размер на помощта: 50 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 500 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената   за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК , не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия.

Процент на финансиране:

По Елемент А „Инвестиции“

 1. При режим „регионална инвестиционна помощ“:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)  Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

2. При режим de minimis”:

Микро, малки и средни предприятия: 70%

3. При режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

Микро и малки предприятия: 65%

Средни предприятия: 55%.

По Елемент Б „Услуги“

 1. При режим „de minimis”:

Микро, малки и средни предприятия: 90%.

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия;
 • кандидати, които имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • основната икономическа дейност да бъде в следните сектори: B “Добивна промишленост“, С „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (тези са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ), E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“.


Допустими проекти:

 • да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването;
 • да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“;
 • да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
 • да се изпълнява само на територията на Република България;
 • да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване;
 • да бъде съфинансиран от страна на кандидата.

Допустими дейности:

По Елемент А „Инвестиции“

 • за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
 • всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
 • при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или
 • при условията и праговете за минимална помощ.

Важно: В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:

 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

По Елемент Б „Услуги“

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).

Допустими разходи:

По Елемент А „Инвестиции“

 • за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер);
 • Разходи за СМР на производствени сгради и/или СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

Важно: В случай че дейностите по Елемент А включват:

 • извършване на СМР на производствените сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит и/или
 • придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта!

По Елемент Б „Услуги“

 • за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност“) – 20 000 лв.;
 • за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията;
 • за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • за материали;
 • за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
 • за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Важно: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

Приоритетни проекти са тези, които:

 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008г.;
 • се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране;
 • включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.

Срок за изпълнение: максимум 18 месеца.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 12.10.2016г.- 19:00ч.