Skip to content

Процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“

Цел на процедурата: да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Размер на европроекта:

Минимален размер: 20 000 лв.

Максимален размер: 391 166 лв.

Процент на еврофинансиране: 100%

Допустими кандидати:

 • Работодатели (всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон);
 • развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

 

Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;

Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;

Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.

 • Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе сам обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група. В случай, че кандидатът самостоятелно ще предоставя обучение по професионална квалификация, , той трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението;
 • В случай, че кандидатът ще предоставя обучение по ключови компетентности, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.

 

Допустими партньори:

 1. Работодатели и центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата);
 • развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД-2008 (Приложение за информация към Условията за кандидатстване):

 

Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;

Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;

Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56;

 • Партньор, към когото има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група. В случай, че партньорът ще предоставя обучение по професионална квалификация, той трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението;
 • В случай, че партньорът ще предоставя обучение по ключови компетентности, той трябва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
 1. Центрове за професионални обучения ( само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата):
 • Партньорът трябва да е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, което е 100% собственост на кандидата;
 • Партньорът трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението;
 • В случай, че партньорът ще предоставя обучение по ключови компетентности, той трябва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.

 

Допустими дейности:

 1. „ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ НА НЕАКТИВНИ И/ИЛИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И ЗАЕТИ ЛИЦА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ВКЛ. ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ С КОДОВЕ 54, 582, 811, 812 И 813 ПО СППОО“.
 1. „ВКЛЮЧВАНЕ НА НЕАКТИВНИ И/ИЛИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И ЗАЕТИ ЛИЦА В ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“, КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 4 „ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ И КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 6 „ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ) ЗА ЗАЕМАНЕ НА КОНКРЕТНИ РАБОТНИ МЕСТА“
 1. „ВКЛЮЧВАНЕ НА НЕАКТИВНИТЕ/БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ“ – тази дейност е задължителна и следва да е включена във всяко проектно предложение!

 

ВАЖНО: Несубсидирана заетост е заетост, при която разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица са за сметка на работодателя и не се покриват от допустимите разходи по проекта.

Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

 1. „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ЛИЦАТА ПРИ НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ПО-ДОБРА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ“ – тази дейност не е задължителна и е според нуждите на работодателя.

 

Допустими разходи:

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 1. Разходи за персонал:
 • Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени върху договореното възнаграждение за съответната длъжност на която е наето лицето. Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности;
 • Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.

ВАЖНО: Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).

 1. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
 2. Разходи за външни услуги:
 • Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО;
 • Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности”.

III. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

 1. Разходи за организация и управление – свързани с възнагражденията на персонала по администриране на операцията – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта – 10 % от допустимите преки разходи по проекта.

Допустими целеви групи:

 • Безработни и неактивни лица;
 • Заети, вкл.самостоятелно заети лица.

В случай, че ви е необходима помощ за изготвяне на проекти за развитие на човешките ресурси, може да се свържете с нас.