Skip to content

Процедура “Активно включване”

Цел на процедурата:

 • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.
 • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/.
 • Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
 • Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Минимален размер на еврофинансиране: 80 000 лв.

Максимален размер на еврофинансиране: 391 166 лв.

Допустими кандидати и партньори:В случай, че кандидатът изпълнява дейности и по Компонент 1 задължително трябва да бъде включен и следния основен индикатор за резултат:

Кандидат може да бъде:

 • Община или район на община;
 • Доставчик на социални услуги.

Партньор на канидата може да бъде:

 • Община или район на община;
 • Доставчик на социални услуги;
 • Работодател;
 • Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 • Обучителна институция и организация;
 • Център за информация и професионално ориентиране;
 • Неправителствена организация.

Важно: В случаите, в които по проекта е предвидена дейност „Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове и/или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца“ по Компонент 1 и кандидатът не изпълнява роля на работодател по проекта, партньорството с Работодател е задължително.

Изисквания за допустимост на кандидата и партньора:

 1. Кандидатът/партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
 2. Кандидатът/партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е приложимо);
 3. Кандидатът/партньорът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последната и текущата финансови години7);
 4. Кандидатът партньорът са вписани по реда на Глава 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в регистъра на Агенция за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо).

– Кандидатът и партньорът са вписани по реда на Глава 4 от ППЗСП в регистъра на Агенция за социално подпомагане като доставчик на социални услуги за деца, въз основа на издаден лиценз от ДАЗД, когато ще предоставя социална/интегрирана услуга за деца по проекта (когато е приложимо).

 1. Кандидатът/Партньорът е регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, в случай че кандидатът/партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта.
 2. Кандидатът/Партньорът е регистриран в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в случай че кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта.
 3. Кандидатът/Партньорът е регистриран в Агенция по заетостта9, в случай че кандидатът/партньорът ще предоставя посреднически услуги на пазара на труда по проекта.


Допустими целеви групи:

 • Икономически неактивни лица;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Семейства с деца с увреждания;
 • Деца и възрастни в риск.

Допустими дейности:

 • Дейности/разходи за организация и управление на проекта (задължителна);
 • Дейности/разходи по информиране и публичност (задължителна);
 • Допустими дейности по Компонент 1 (мерки, попадащи в обхвата на ПО1);
 • Допустими дейности по Компонент 2 (мерки, попадащи в обхвата на ПО2).

Важно: Като основни дейности се приемат тези, които се реализират по Компонент 2, а дейностите по Компонент 1 са допълващи. Проекти, включващи единствено и само дейности по КОМПОНЕНТ 1 не са допустими!

Допустими дейности по Компонент 1: те са насочени към всички изброени лица от целевата група (икономически неактивни лица; хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск).

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и други подкрепящи услуги за заетост – изразява се в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Чрез реализиране на конкретната дейност се цели да съкрати/прекрати престоя на лицата без работа и лицата да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивирането им да търсят работа и да работят, да учат, вкл. да се образоват, да се регистрират в бюрата по труда;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания – с цел подпомагане на лицата в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно развитие. Професионалното ориентиране може да се провежда в индивидуални и групови форми;
 • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/ – предназначена да подпомага лица полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/, да могат да направят образователен, квалификационен и трудов избор.

За изпълнението на горепосочените дейности могат да се използват различни методи и способи, които могат да включват следните примерни дейности:

– Информиране и консултиране;

– Психологическо подпомагане;

– Насочване към обучение на възрастни;

– Насочване и подпомагане за започване на работа, вкл. в друго населено място в страната;

– Популяризиране на възможностите за кариерно развитие;

– Други методи за подобряване качеството и точността на информационните материали с цел улесняване на достъпа до услуги, усъвършенстване на информационната среда и по-добра комуникация, прилагане на индивидуален подход в процеса на предоставяне на услуги.

 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова – това са обученията, регламентирани в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Обучението се извършва в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към длъжността, която се предвижда да заеме лицето. Не е допустимо предоставяне на професионално обучение по проекта на съществуващ персонал;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“ – обучението се извършва в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към длъжността, която се предвижда да заеме лицето. Не е допустимо предоставяне на обучение по ключови компетентности по проекта на съществуващ персонал;
 • Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца – Наемане от работодател на лицата полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011 г., за период до 6 месеца;
 • Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания – само в случай, че работодателят предвижда да наеме лица с увреждания и поеме ангажимент за това;
 • Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите – в това число и лица, които се грижат за зависим член от семейството си, с цел осигуряване на възможност да получат подкрепа при включване в заетост.

Допустими дейности по Компонент 2: следва да включват комплекс от дейности, насочени към:

 1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/;
 2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги;
 3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.

Във връзка с реализиране на дейности 1, 2 и 3 могат да бъдат финансирани действащи и/или новосъздадени иновативни социални услуги, интегрирани и/или услуги, дефинирани в ППЗСП:

 • Предоставяне на социални услуги в общността и съгласно дефинициите им в ППЗСП:
 • Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Социален асистент;
 • Личен асистент.
 • Създаване и функциониране на иновативни форми на социални услуги в общността, които допринасят за постигане целите на операцията и са насочени към:
 • Предоставяне на почасови услуги за деца в риск;
 • Предоставяне на почасови услуги за лица с увреждания, вкл. и деца с увреждания.
 • Интегрирани здравно – социални услуги: дейности, чрез които медицински специалисти и специалистите в областта на социалните услуги предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности;
 • Обучения и индивидуална подкрепа на уязвимите групи и на членове на семейства, които се грижат за зависим член на семейството – разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда;
 • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевата група, според тяхната индивидуална потребност – консултиране, медицинска, социална, образователна и психологическа подкрепа с цел подобряване на достъпа до пазара на труда.
 1. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания;
 2. Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане, когато е приложимо.

Важно: Дейности 4 и 5 не могат да се реализират самостоятелно и следва да са обвързани с останалите дейности по Компонент 2.

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ:

 1. Разходи за персонал по приоритетна ос 1:
  • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности по Компонент 1 и необходими за тяхната подготовка и осъществяване, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
  • Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател;
  • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по т. 1.;
 1. Разходи за персонал по приоритетна ос 2:
  • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физически лица – персонал на услугите, финансирани по Компонент 2 и пряко ангажирани с предоставяне им, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
  • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица предоставящи услуги в общността или в домашна среда на потребителите – личен асистент и социален асистент, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, при спазване на следните ограничения:

– Месечно възнаграждение за лични асистенти, изчислено като почасова стойност определена на база МРЗ умножена по коефициент от 1.2 до 1.4, съгласно квалификацията на лицето;

– Месечно възнаграждение за социални асистенти, изчислено като почасова стойност определена на база МРЗ умножена по коефициент от 1.3 до 1.4, съгласно квалификацията на лицето.

2.3. Разходи за пътни на лицата, получаващи възнаграждения по т. 2.1 и т. 2.2

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ:

 1. Разходи за материали по приоритетна ос 1;
 2. Разходи за материали по приоритетна ос 2.

III. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:

 1. Разходи за материални активи по приоритетна ос 1;
 2. Разходи за материални активи по приоритетна ос 2.

IV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:

 1. Разходи за нематериални активи по приоритетна ос 1;
 2. Разходи за нематериални активи по приоритетна ос 1.

V. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ:

 1. Разходи за услуги по приоритетна ос 1:
 • за наем;
 • за експертизи
 • за предоставяне на обучение за повишаване/придобиване на професионална квалификация;
 • за предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност: в областите чуждоезиково обучение, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите и дигитална компетентност;
 • за застраховки на придобитото оборудване;
 • произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде;
 1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност по Компонент 1
 2. Разходи за услуги по приоритетна ос 2:
 • за наем;
 • за обучения които ще бъдат реализирани в рамките на Компонент 2;
 • режийни разходи, необходими за цялостното функциониране на услугите по Компонент 2, когато услугите ще се предоставят извън дома на потребителите;
 • за застраховки на придобитото оборудване;
 • произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде;
 1. за дейности, свързани с осигуряване на информация и комуникация по Компонент 2.

 VI. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:

   13. Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се извършва адаптиране на работните места за хора с увреждания по Компонент 1 – до 10%.

   14. Разходи за обновяване и текущ ремонт на помещения, в които ще се извършват дейности по Компонент 2 – до 10%.

VII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ:

 1. Разходи за организация и управление по приоритетна ос 1 – до 10%
 2. Разходи за организация и управление по приоритетна ос 2 – до 10%.