Skip to content

Подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

Цел на подмярката: да се запази културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората живеещи в тях.

Допустими кандидати: Местни поделения на вероизповеданията.

Допустими разходи:

 • Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят изброените по-горе;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 Допустими дейности:

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
 • Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициентът – местно поделение на вероизповедание, е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако дейността не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и финансовата помощ за един кандидат не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Критерии за подбор:

Чрез критериите за подбор приоритет ще бъде даван на:

 • Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности;
 • Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН.

Интензитет и размер на еврофинансирането:

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за инвестициите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Условия за плащане:

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Научете повече за европейските програми за развитие на селските райони.