Skip to content

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цел на подмярката: да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Допустими кандидати:

 • общини;
 • ВиК оператори;
 • юридически лица с нестопанска цел;
 • читалища.

Допустими дейности:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Размер на еврофинансиране:

Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията няма да генерират нетни приходи, е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За проектите, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, финансовата подкрепа се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти с дейности по т. 7.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община или ВиК оператор.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 5 не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро за един кандидат община или ЮЛНЦ.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община за дейностите по т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро общо по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община, читалище или ЮЛНЦ за дейностите по т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро общо по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по т. 1, 6 и 8 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община или ЮЛНЦ.

Условия на плащане:

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.