Skip to content

Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Допустими кандидати:

 • земеделски производители или
 • микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или
 • физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Допустими инвестиции в неземеделски дейности:

 • Развитие на селските райони и туризъм:
  – туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
  – развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
  – туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
  • Местно занаятчийство:
  –  занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
  Производствени дейности;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
  – грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
  – създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
  – архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
  – ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.

Важно: Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи:
Материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 • изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
 • закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 • нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Критерии за допустимост
• инвестицията да се осъществява в селски район;
• кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8000 евро.

Интензитет на помощта:
Минимален размер на еврофинансиране – 10 000 евро.
Максимален размер на еврофинансиране – 600 000 евро.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.

Приоритетни проекти:

 • проекти от кандидати, които притежават опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • проекти от кандидати, осъществяващи дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • проекти, включващи иновации;
 • проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм;
 • проекти, създаващи работни места;
 • проекти за производствени дейности;
 • проекти на кандидати, одобрени за подпомагане по мярка 6.2