Skip to content

Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Цели на европрограмата:

 • подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
 • повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти;
 • опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Подпомагани дейности за еврофинансиране:

 1. по мярка А “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност “Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед”;
 2. по мярка Б “Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”;
 3. по мярка В “Рационализиране на подвижното пчеларство”;
 4. по мярка Г “Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти”;
 5. по мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” за дейностите:
 • закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;
 • поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;
 • закупуване на пчелни майки.

6.по мярка E “Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” за дейностите:

 • проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
 • проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.

Условия за подпомагане по мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари

Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
 • притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.

Допустими активи и оборудване:

 • центрофуга;
 • нож за разпечатване;
 • матуратор;
 • восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
 • вана за разпечатване.

Активите и оборудването се подпомагат при следните условия:

 • за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи;
 • заявеният актив и/или оборудване отговаря на законово разписаните изисквания за производство на храни;
 • заявеният актив и/или оборудване е ново и не е втора употреба;
 • заявеният актив и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ЕТ и ЮЛ).

Финансиране: в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2500 лв., за цялата дейност, за всяка финансова година.

Условия за подпомагане по мярка Б – Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата

Допустими кандидати: а физически лица, еднолични търговци, юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани като земеделски стопани, които следва да отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.

Допустими разходи: за закупуване на препарати за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, лицензирани за употреба съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година. Разходите се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 • за всички третирани пчелни семейства, отглеждани в животновъдните обекти на кандидата, е използван само един вид препарат; в случай че кандидатът по мярката е сдружение на пчелари, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или призната организация на производители на мед и пчелни продукти, критерият се прилага по отношение на лицата, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства;
 • при извършване на пролетно и есенно третиране приложеният препарат за пролетно третиране съдържа различно активно вещество от препарата, използван за есенно третиране на пчелните семейства;
 • са за количества препарати, които съответстват на броя на третираните пчелни семейства и приложената доза за препарата съгласно ветеринарномедицинския дневник на пчелина.

Условия за подпомагане по мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство

Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
 • притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ

Допустими разходи: за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа) в разновидности, които се подпомагат при следните условия:

 • заявеният за подпомагане актив следва да има минимална вместимост 10 броя кошери;
 • заявеният за подпомагане актив е нов и не е втора употреба;
 • броят на допустимите за финансиране активи по мярката – не повече от един брой за тригодишния период 2017 – 2019 г.;
 • финансираният актив е заприходен в инвентарна книга/счетоводна система (за ЕТ и ЮЛ);
 • заявеният за финансиране актив е регистриран в КАТ като ППС, категория О-1 или категория О-2 в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата.

Еврофинансиране: в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2500 лв. по мярката.

Условия за подпомагане по мярка Г – Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти

Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства, и признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.

Допустими дейности: за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед по следните показатели:

 • хидроксиметилфурфурол;
 • диастазна активност (количествено);
 • редуциращи захари и захароза;
 • полен;
 • водно съдържание;
 • неразтворими във вода примеси;
 • електропроводимост;
 • свободна киселинност.

Допустими разходи: когато са изпълнени едновременно следните условия:

 • физикохимичните анализи са извършени в акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” (ИА БСА) лаборатории за извършване на анализ на пчелен мед, като всеки от изследваните показатели по ал. 1 е включен в обхвата на акредитация;
 • лабораторният анализ включва най-малко изброените в ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 показатели за всяка от изследваните проби пчелен мед;
 • изследваните проби пчелен мед са от партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата.

Финансиране: в рамките на лимити, съответстващи на цените за лабораторни/физикохимични изследвания на пчелен мед, определени по показателите по чл. 39, т. 1.4 от ценоразписа за услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Условия за подпомагане по мярка Д – Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз

Допустими кандидати по буква а) „закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
 • към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства.

Допустими кандидати по буква b) „поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ и c) „закупуване на пчелни майки“: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани и признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство на пчелен мед и пчелни продукти, произведени от техните членове, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
 • лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства. За признатите организации на производители изискването следва да бъде изпълнено за всеки от членовете на организацията. (само за буква b)

Допустими разходи:

 1. за закупуване на нови кошери от следните модели и окомплектовки за дейности по буква “а”:

– Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта – 3 корпуса, дъно, капак;

– Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак;

– Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта – 2 корпуса, дъно, капак;

– Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак;

–  Фарар комплект, с части на комплекта – 4 корпуса, дъно, капак;

 1. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на отводки за дейности по букви “b”;
 2. за закупуване на пчелни майки – за дейности по буква “c”.

Разходите по т. 1 се подпомагат в рамките на определените лимити, когато:

 • заявените за закупуване кошери са нови и са изработени от сух дървен материал с дебелина на стените минимум 25 мм или от полистирен;
 • размерите на частите от комплекта на модела кошери, които са изработени от сух дървен материал, са съобразени с размерите, посочени в приложение № 3;
 • моделите на кошери, които са изработени от полистирен, са от изброените, както следва: Фарар, Лангстрот-Рут и Дадан Блат;
 • новозакупените кошери са заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане;
 • новозакупените кошери са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • броят на допустимите за финансиране кошери е, както следва:

-при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;

-при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително – до 50 броя.

Разходите по т. 2 се подпомагат в рамките на определените лимити, когато:

 • закупените отводки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции “Земеделие” съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
 • броят на допустимите за финансиране отводки е:

-при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;

-при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително – до 50 броя;

 • новозакупените отводки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • новозакупените отводки не са присъединени към съществуващи в стопанството на кандидата пчелни семейства.

Разходите по т. 3 се подпомагат в рамките на определените лимити, когато:

 • закупените пчелни майки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции “Земеделие” съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
 • броят на допустимите за финансиране пчелни майки е:

-при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително – не повече от 1,5 пъти от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;

-при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително – до размер, равен на броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;

-при налични към датата на кандидатстване над 150 пчелни семейства – не повече от 1/2 от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;

 • новозакупените пчелни майки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
 • новозакупените пчелни майки не са придадени към финансирани съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 в същата пчеларска година новозакупени отводки.

Условия за подпомагане по мярка Е – Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

Допустими проекти: които са разработени по следните научни теми:

 1. проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
 2. проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.

Допустими кандидати:

 • университети и висши училища с преподаване на предмет пчеларство;
 • научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството;
 • научни организации, вписани в регистъра на Министерството на образованието и науката съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Допустими разходи:

 1. по т. 1:
 • материали, химикали и консумативи;
 • информационни продукти (в т.ч. софтуер);
 • командировки съгласно Наредбата за командировките в страната и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • заплащане на външни организации за техническо подпомагане в научната работа по проекта;
 • разходи във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения – възнаграждения на членовете на колектива;
 • разходи за вземане на проби.

2. По т. 2:

 • наем на апаратура и специализирано оборудване;
 • материали, химикали и консумативи;
 • информационни продукти (в т. ч. софтуер);
 • командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за
 • служебните командировки и специализации в чужбина, като броят на командировките е съобразен с целите на проекта;
 • заплащане на външни организации за техническо подпомагане в научната работа по проекта;
 • разходи във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения – възнаграждения на членовете на колектива.

Разходите се финансират, когато:

 • са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв., както и когато разходът е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв.; цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро с описан ДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации в необходимите случаи; в случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка;
 • кандидатът не разполага към момента на кандидатстването с информационния продукт и/или софтуер, материали, химикали и консумативи, апаратура и оборудване, за финансирането на които кандидатства;
 • заявените за финансиране външни услуги, материали и активи са необходими за реализиране на проекта;
 • анализите по заявените разходи са извършени в акредитирани за съответната дейност лаборатории;
 • материалите и всички документи, насочени към обществеността, включително научните публикации с цел докладване на резултатите от научните проекти, описани в чл. 22, ал. 1, които ще бъдат финансирани по програмата, трябва да носят емблемата на Европейския съюз и следния текст на български език: “ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Свържете се с професионалните консултанти за европроекти от Флекси Про!