Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 е насочена към земеделски производители, предприятия, развиващи дейността си в хранително-вкусовата промишленост, както и към предприятия или физически лица, развиващи неземеделска дейност в селски район като например: производство, туризъм, социални услуги и др. Има възможност за кандидатстване за създаване на стопанства на млади фермери, модернизиране и инвестиции в земеделски стопанства, развиване на биоземеделие, използване и възстановяване на горския потенциал, насърчаване на туристическите дейности и други.

Ето и мерките, предвидени през периода 2014-2020г.:

 • Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“Подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“, Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“, Подмярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“;
 • Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“Подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“, Подмярка 2.3. „Подкрепа за обучение на консултанти“;
 • Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Подмярка 4.3. „Инвестиции в инфраструктура“, Подмярка 4.4. „Непроизводствени инвестиции“;
 • Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“, Подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“, Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;
 • Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“, Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност“;
 • Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“Подмярка 8.1. „Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване“, Подмярка 8.2. „Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка“, Подмярка 8.5. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, Подмярка 8.6. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, Подмярка 8.7. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“;
 • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“;
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“Подмярка 10.1. „Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат“, Подмярка: 10.2. „Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство“;
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“;
 • Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“Подмярка 12.1. „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000“, Подмярка 12.2. „Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000“, Подмярка 12.3. „Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление“;
 • Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“: Подмярка 13.1. „Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони“, Подмярка 13.2. „Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения“;
 • Мярка 14 „Плащания за хуманно отношение към животните“;
 • Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“: Подмярка 15.1. „Плащания за горски екологични ангажименти“, Подмярка 15.2. „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“;
 • Мярка 16 „Сътрудничество“Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост“, Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари“;
 • Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ЛИДЕР“Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“, Подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“, Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие.

Земеделски мерки


Новини