Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. България, както и останалите държави — членки на ЕС, също формулира свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г. и намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР.

ОП РЧР се основава на три стълба:

 • По-висока и по-качествена заетост;
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
 • Модернизиране на публичните политики.

Първият стълб съсредоточава усилията на ОП РЧР върху постигането на по-висока и по-качествена заетост. Ключови приоритети на Националната програма за реформи 2012-2020 г., върху които ОП РЧР фокусира специфичните си цели в областта на безработицата и заетостта са борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора. Това се налага и с оглед смекчаване и преодоляване на негативните последствия от икономическата криза върху цялостното развитие на пазара на труда в България.

Вторият стълб е свързан с необходимостта от постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване, на които са изложени българските граждани. Рискът от бедност и социално изключване поставя България на челните места сред държавите — членки на ЕС в тази негативна класация.

Третият стълб е модернизирането на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Стратегията на ОП РЧР е изградена на идеята, че преодоляването на предизвикателствата в обществения сектор като цяло не е възможно без наличието на добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции.

През текущия програмен период 2014-2020г. заложените приоритетни оси са следните:
 • Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
 • Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество
 • Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“

В ОП РЧР 2014 – 2020 г. са избрани пет приоритета по приоритетни оси 1 и 2, както следва:

Приоритетна ос 1, инвестиционни приоритети:

 • Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.

Приоритетна ос 2, инвестиционни приоритети:

 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;
 • Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;
 • Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

Новини