Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Като малка и отворена икономика с фиксирана към еврото валута, България е силно зависима от външните пазари и чуждестранните инвестиции, както показа ефектът на световната финансова и икономическа криза върху темпа на растеж. Характерно за българската икономика също е, че към момента конкурентните й предимства се формират на основата на ниските цени на базисните фактори – труд, природни ресурси и енергия, а не на база специализираните фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, научни изследвания и технологично развитие (които са в основата на дългосрочната конкурентоспособност). Това предопределя и стремежът на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020г. за засилването на дългосрочната конкурентоспособност на българските предприятия в ясен синхрон с европейската индустриална политика.

Определени са 5 основни Приоритетни оси, които са структурирани чрез прилагането на интегриран подход за постигане на максимален резултат от подкрепата.

По Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ ще се търсят възможности за ускоряването на прехода към икономика, базирана на знанието чрез насърчаване на инвестициите в потенциални тематични области за интензивно иновационно развитие и иновационните хоризонтални политики в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тази стратегия адресира необходимостта от синхронизиране на усилията в сферата на развитието на икономиката, научните изследвания и иновациите, и засилване на връзката между науката и бизнеса. Проектът на ИСИС определя следните приоритетни тематични области: мехатроника и чисти технологии, ИКТ и информатика, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ е насочена към постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта и производствения капацитет на предприятията. Общите производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж и създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии ще включва мерки за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори и  насърчаване на ефективното използване на ресурсите. Насърчаването на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията, особено в тези от преработващата промишленост е важен и наложителен процес, тъй като те допринасят най-силно за ниската производителност на ресурсите и ниската енергийна ефективност на икономиката. Българските предприятия са на първо място по енерго- и ресурсо-емко производство на единица продукция и на едно от последните места по екологосъобразност, които са основните предпоставки за създаването на устойчива конкурентоспособност. Високите нива на разходване на природни суровини и енергия в производството и ниската степен на екологосъобразност се дължат на физически и морално остарели технологии и на ограничения достъп до нови практики, системи и модели за производство. Обновлението на съществуващото производствено оборудване е крайно наложително, но то изостава поради липсата на финансов ресурс и относително бавната възвръщаемост на инвестициите в нови такива, тъй като цените на електроенергията и ресурсите в страната са все още едни от най-ниските. Необходимо е насърчаване на предприятията, за да пристъпят към инвестиции за повишаване на ресурсната и енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията.

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ е предпоставка за повишаването на енергийната сигурност и оптимизацията на енергийния микс в прехода към нисковъглеродна икономика. България подкрепя усилията на Европейската комисия за развитие на обща енергийна политика на Европейския съюз, при отчитане на глобалните предизвикателства и националните специфики. Основните приоритети на българската енергийна политика са насочени към гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ ще подкрепя още по- фокусирано успешното и добро управление на интервенциите по оперативната програма и ще надгради капацитета в УО и бенефициентите/кандидатите. Реализацията на тази подкрепа е конкретизирана чрез мерки за постигането на следните специфични цели: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики; Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение; Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси.

Процедури по програмата


Новини