Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

Какво се очаква през 2017 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 • Процедура „Развитие на клъстери в България“: 12.2016г. – 28.04.2017г.
 • Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“: 01.2017г. – 19.05.2017г.
 • Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“: 28.06.2017г. – 26.09.2017г.
 • Процедура „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“: юни – август 2017г.
 • Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“: юли – октомври 2017г.
 • Процедура „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ – септември – ноември 2017г.
 • Процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“: септември – ноември 2017г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 • Процедура „Гъвкави възможност за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ – 16.01.2017г. – 07.03.2017г.
 • Процедура „Развитие на социалното предприемачество“: 31.01.2017г. – 03.04.2017г.
 • Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ – 03.01.2017г. – 05.04.2017г.
 • Процедура „Подкрепа за предприемачество“ – 31.01.2017г. – 05.04.2017г.
 • Процедура „Обучения за заети лица“ – 13.04.2017г. – 15.08.2017г.
 • Процедура „Подкрепа за децата с увреждания“: февруари – април 2017г.
 • Процедура „Открий ме“: февруари – април 2017г.
 • Процедура „Нов шанс за социално включване“: февруари – април 2017г.

 

Програма за развитие на селските райони

 • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“: януари – февруари 2017г.
 • Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ – февруари – май 2017г.
 • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: февруари – март 2017г.
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“ – март – май 2017г.
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“ – март – май 2017г.
 • Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – април 2017г.
 • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ – юни 2017г.
 • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери – юли 2017г.
 • Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – септември 2017г.
 • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ – септември 2017г.
 • Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ – септември 2017г.
 • Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – октомври 2017г.
 • Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – октомври 2017г.
 • Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – октомври 2017г.
 • Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – ноември 2017г.

Програма за морско дело и рибарство

 • Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“: януари – март 2017г.
 • Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ – октомври – декември 2017г.
 • Мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ –  октомври – декември 2017г.

Национални програми

 • Фонд „Условия на труд“: ежемесечно до 25-то число;
 • Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания – 17.01.2017г. – 20.02.2017г.
 • Самостоятелен бизнес към Агенцията за хора с увреждания: февруари – 24.01.2017г. – 07.03.2017 г.

Други

КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, програма Еразъм +

 • 2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
 • 26 април 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“;
 • 4 октомври 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.