FlexyPro

подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“

Допустими за подпомагане са следните лица: физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да кандидатстват… Read More »подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“

подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Целта на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване… Read More »подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

подмярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Цел на подмярката: Инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията: Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към… Read More »подмярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Процедура „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“

Цел: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния… Read More »Процедура „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. Иновационната дейност… Read More »Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по… Read More »Процедура „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Процедура „АКТИВНИ“

Размер на помощта: 100% Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева. Допустими кандидати: неправителствена организация; организация, предоставяща посреднически… Read More »Процедура „АКТИВНИ“

Процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Цел на процедурата: да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация… Read More »Процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“