Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

Цел: подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • със седалище в България;
 • микро, малки или средни предприятия;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

− С10 „Производство на хранителни продукти“

− С11 „Производство на напитки“

− С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

− С14 „Производство на облекло“

− С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

− С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

− С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

− С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

− С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

− С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

− С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

− С24 „Производство на основни метали“

− С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

− С31 „Производство на мебели“

− С32 „Производство, некласифицирано другаде“

− С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

− С20 „Производство на химични продукти“

− C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

− C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

− С27 „Производство на електрически съоръжения“

− С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

− С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

− С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

− J58 „Издателска дейност“

− J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

− J60 „Радио- и телевизионна дейност“

− J61 „Далекосъобщения“

− J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

− J63 „Информационни услуги“

− М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Допустими разходи:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – до 200 000 лв.

Безвъзмездно финансиране:

 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране (ЮЗР) – 35%;
 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 70%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР – 35%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 60%

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

 • Микро предприятия: 500 000 лева
 • Малки предприятия: 750 000 лева
 • Средни предприятия: 1 000 000 лева

По процедурата кандидатите следва да участват самостоятелноa не в партньорство.

Приоритетни проекти ще бъдат тези, които:

 • са регистрирани и развиват дейността, за която кандидатстват, на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • нямат изпълнен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност;
 • инвестиционната дейност за последните три години е равна на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Очакван прием: От месец ноември.