Телефон за консултация: +359 898 424 154 office@flexyprobg.com Търсене...
Generic selectors
Точно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници
Затвори X

„ФлексиПро“ ЕООД

Подготовка и управление на проекти по европейски, национални и други програми

Разработване на дипломни работи и магистърски тези

научете повече

ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИМА НУЖДА ОТ НОВО ОБОРУДВАНЕ?

ОПИК финансира микро, малки, средни и големи предприятия с цел закупуване на машини, оборудване, технологии, внедряване на иновации, подобряване на енергийната ефективност.

ние можем да помогнем

ЖЕЛАЕТЕ ДА НАЕМЕТЕ НОВИ СЛУЖИТЕЛИ И/ИЛИ ДА ОБУЧИТЕ СВОЯТ ПЕРСОНАЛ?

ОПРЧР подпомага фирмите на 100% за разкриване на нови работни места, обучения за служителите, подобряване условията на труд и стартиране на нов бизнес.

ние можем да помогнем

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ НОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА?

ПРСР отпуска субсидии за млади и големи земеделски производители за закупуване на земеделска земя, техника, сгради или друг вид оборудване.

ние можем да помогнем

Актуално

За нас

„ФлексиПро“ ЕООД е консултантска компания, специализирана в следните услуги:

 1. Подготовка и управление на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, подпомагайки частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта.

Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • ОП „Иновации и конскурентоспособност“: процедури „Енергийна ефективност и зелена икономика“, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, „Внедряване на иновации в предприятията“, „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, „Повишаване на производствения капацитет“, „Подкрепа за внедряване на иновации от предприятията“, „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, „Развитие на клъстери в България“, „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ и други;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“: процедури „Безопасен труд“, „На път“, „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“, „Независим живот“, „Младежка заетост“, „Активни“, „Ново работно място“, „Обучения и заетост“, „Добри и безопасни условия на труд“, „Активно включване“, „Развитие на социалното предприемачество“, „Гъвкави форми за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет“, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, „Подкрепа за предприемачество“ и други;
 • Програма за развитие на селските райони: мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и други.
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +
 • Програма за подкрепа на НПО в България.

„ФлексиПро“ ЕООД ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • и други.

2. Разработване на дипломни работи и магистърски тези. „ФлексиПро“ подготвя авторски разработки по икономически, социални и технически дисциплини. Всяка изготвена тема е строго индивидуална и уникална. Не се подготвят дублиращи се дипломни работи и магистърски тези! Използват се достоверни източници от актуална литература и реални практики. Опитните експерти на „ФлексиПро“ помагат на завършващите висшисти да представят в края на обучението си отлична писмена разработка на високо интелектуално ниво. Спазват се всички изисквания, заложени от съответния Университет.

3. Сертификация на системи за управление, съгласно изискванията на ISO 9001 и/или ISO 14001 и/или BS OHSAS 18001. Екипът на „ФлексиПро“ извършва първоначална диагностика/GAP анализ на състоянието на фирмата във връзка с изискванията по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS. Планира всички необходими действия и срокове за изработката и внедряването на системите за управление. Ние Ви помагаме в подготовката на документацията, както и в провеждане на вътрешен одит за оценка на внедряването на системата за управление. Извършваме компетентни консултации по време на провеждането на сертификационния одит от сертификационната организация.

4. Провеждане на Team Buildings. Ако желаете да сплотите екипа си, да повишите тяхната мотивация и/или да подобрите качеството на работа и уменията за вземане на решения, екипът на „ФлексиПро“ може да Ви помогне чрез организиране на Team Buildings с цел управление на процесите човешки ресурси – персонал.

Проектите са инструмент не за усвояване на средства, а за решаване на реални проблеми и подпомагане развитието на организации, общности и региони. Затова добрата проектна идея не е случайно хрумване или реакция на налично финансиране, а е обусловена от реална потребност.